• MALTAS KRUSTA SFEROLĪTS

  • POLIMĒRA KRISTALIZĀCIJA TILPUMĀ

  • POLIMĒRA KRISTALIZĀCIJA NANOSLĀNĪ - LAMELLAS

  • POLIMĒRA MAKROFIBRILLAS

  • VIRSMAS NANOSTRUKTŪRAS

  • NANODAĻIŅU PAŠORGANIZĀCIJA

  • POLIMĒRU MAISĪJUMI

  • POLIMĒRU TERMOPLASTISKĀ PĀRSTRĀDE

UV CIETĒJOŠIE BIO-BĀZES SVEĶI JAUNO MATERIĀLU PIELIETOJUMIEM.

Mūsdienās plastmasas pārstrādes rūpniecība un koksnes rūpniecība saskaras ar lielām problēmām, kas galvenokārt saistītas ar ilgtspējīgu bioizejvielu trūkumu, ko izraisa fosilo resursu pārmērīgs patēriņš, kā arī inovāciju trūkums biotehnoloģijas procesos.

Šī projekta galvenais mērķis ir ierosināt novatorisku pieeju šo jautājumu risināšanai. Šajā nolūkā projektā tiks pagatavoti un izpētīti jauni augu eļļas bāzes polimēru sveķi, kuru bioloģiskās sastāvdaļas ir iegūtas no biomasas, un tos izmantos UV gaismas cietējošajiem pārklājumiem, kā arī aditīvai ražošanai (AM). Tas palīdzēs paplašināt bioloģisko materiālu klāstu ilgtspējīgos pārklājumos un 3D drukas materiālos. Šī koncepcija tiks attīstīta ciešā sadarbībā ar Latvijas un Vācijas dalībniekiem sanāksmēs un semināros.

Projekta dalībnieki:

* Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projektu finansiāli atbalsta Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienests (DAAD) no Vācijas Ārlietu ministrijas piešķirtajiem līdzekļiem.

Speciālistu sagatavošana, kā arī zinātniskie pētījumi polimēru materiālu jomā Ķīmijas fakultātē aizsākās 1958. gadā ar Polimēru ķīmiskās tehnoloģijas katedras izveidošanu. Katedras dibinātājs ir profesors Vladimirs Karlivāns.

1964. gadā tai pievienojas jaundibinātā Polimēru kompozītmateriālu zinātniski pētnieciskā laboratorija.

Lai efektīvāk izmantotu intelektuālo un tehnisko potenciālu pētnieciskajā darbā, kā arī materiālzinību plašāku iekļaušanu studiju procesā, 1994. gadā abi kolektīvi apvienojas, izveidojot Polimērmateriālu institūtu (PI). Līdz 2010. gadam PI vadīja profesors Mārtiņš Kalniņš, pašreiz institūta direktors ir vadošais pētnieks Jānis Zicāns.

Polimērmateriālu institūts kļūst par fakultātes profilējošo struktūrvienību, kas kopā ar citām struktūrvienībām piedāvā bakalauru, maģistru un doktora akadēmisko studiju nodrošinājumu.

2003. gadā sekmīgākai sazarotā studiju darba organizēšanas pilnveidošanai tiek atjaunota Polimēru materiālu tehnoloģijas katedra. Par tās vadītāju kļūst profesore Skaidrīte Reihmane.

2015. gadā par katedras vadītāju kļūst profesors Remo Merijs Meri.

Mācību darbs

Izmantojot Eiropas un ASV augstskolu pieredzi, Polimērmateriālu institūta mācību spēki un zinātniskie darbinieki sadarbībā ar citām MLĶF struktūrvienībām izveido un no 1999. gada īsteno jaunu studiju programmu «Materiālzinātnes». Programma nodrošina materiālzinātnes speciālistu sagatavošanu inženierzinātņu bakalaura un maģistra akadēmisko grādu līmenī ar iespēju turpināt studijas doktorantūrā.

Polimērmateriālu institūts piedalās mācību procesā «Ķīmija», «Ķīmijas tehnoloģija», «Materiālu nanotehnoloģijas» u.c. programmās.