• MALTAS KRUSTA SFEROLĪTS

  • POLIMĒRA KRISTALIZĀCIJA TILPUMĀ

  • POLIMĒRA KRISTALIZĀCIJA NANOSLĀNĪ - LAMELLAS

  • POLIMĒRA MAKROFIBRILLAS

  • VIRSMAS NANOSTRUKTŪRAS

  • NANODAĻIŅU PAŠORGANIZĀCIJA

  • POLIMĒRU MAISĪJUMI

  • POLIMĒRU TERMOPLASTISKĀ PĀRSTRĀDE

Institūts un Katedra

Speciālistu sagatavošana, kā arī zinātniskie pētījumi polimēru materiālu jomā Ķīmijas fakultātē aizsākās 1958. gadā ar Polimēru ķīmiskās tehnoloģijas katedras izveidošanu. Katedras dibinātājs ir profesors Vladimirs Karlivāns.

1964. gadā tai pievienojas jaundibinātā Polimēru kompozītmateriālu zinātniski pētnieciskā laboratorija.

Lai efektīvāk izmantotu intelektuālo un tehnisko potenciālu pētnieciskajā darbā, kā arī materiālzinību plašāku iekļaušanu studiju procesā, 1994. gadā abi kolektīvi apvienojas, izveidojot Polimērmateriālu institūtu (PI). Līdz 2010. gadam PI vadīja profesors Mārtiņš Kalniņš, pašreiz institūta direktors ir vadošais pētnieks Jānis Zicāns.

Polimērmateriālu institūts kļūst par fakultātes profilējošo struktūrvienību, kas kopā ar citām struktūrvienībām piedāvā bakalauru, maģistru un doktora akadēmisko studiju nodrošinājumu.

2003. gadā sekmīgākai sazarotā studiju darba organizēšanas pilnveidošanai tiek atjaunota Polimēru materiālu tehnoloģijas katedra. Par tās vadītāju kļūst profesore Skaidrīte Reihmane.

2015. gadā par katedras vadītāju kļūst profesors Remo Merijs Meri.

Vadība

Polimērmateriālu institūta direktors:

zicans_janis_0003

Jānis Zicāns

Telefons: +371-67089252

E-pasts: zicans [et] ktf.rtu.lv

Polimēru materiālu tehnoloģijas katedras vadītājs:

merijs-meri_remo

Remo Merijs Meri

Telefons: +371-67089252

E-pasts: remo.merijs-meri [et] rtu.lv

Zinātniskie darbinieki

Polimērmateriālu institūts

1. Bernava Aina Pētnieks
2. Bērziņa Rita Pētnieks
3. Bitenieks Juris Pētnieks
4. Bočkovs Ivans Pētnieks
5. Dilbeka Elza Zinātniskais asistents
6. Dommers Ziedonis Vecākais laborants
7. Dzene Anda Pētnieks
8. Ivanova Tatjana Pētnieks
9. Korsaka-Mille Kristiāna Laborants
10. Meija Inese Laborants
11. Mičule Arita Zinātniskais asistents
12. Saldābola Rūta Zinātniskais asistents
13. Tupureina Velta Pētnieks
14. Vancoviča Ināra Pētnieks
15. Vugule Guna Laborants
16. Zicāns Jānis Vadošais pētnieks
Docētāji

Polimēru materiālu tehnoloģijas katedra

 1. Kalniņš Mārtiņš Profesors
 2. Reihmane Skaidrīte Profesore
 3. Merijs Meri Remo Profesors
 4. Dzenis Mārcis Prof. (asoc.)
 5. Kajaks Jānis Prof. (asoc.)
 6. Mālers Laimonis Prof. (asoc.)
 7. Borisova Anna Docente
 8. Gaidukovs Sergejs Prof. (asoc.)  ( interneta lapa )
 9. Ābele Agnese Docenta p.i.
10. Tupureina Velta Vec.laborants
11. Mičule Arita Laborants
Polimēru materiālu pārbaužu laboratorija

No 1999. gada sekmīgi darbojas Polimēru materiālu pārbaužu laboratorija. Laboratorijas vadītājs ir  dr. ing. Jānis Zicāns.

Latvijas Nacionālais Akreditācijas birojs laboratoriju ir akreditējis atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025.

Laboratorijas akreditācijas sfērā ir vairāk kā 10 testēšanas metodes. Laboratorija veic arī polimēru un kompozītu, t.sk., nanokompozītu, mehānisko, termisko un struktūrīpašību testēšanu, kā arī sniedz konsultācijas un piedāvā zinātniski pētniecisko izstrāžu pakalpojumus saskaņā ar nacionālo un starptautisko pasūtītāju  visdažādākajām prasībām.

Mācību darbs

Izmantojot Eiropas un ASV augstskolu pieredzi, Polimērmateriālu institūta mācību spēki un zinātniskie darbinieki sadarbībā ar citām MLĶF struktūrvienībām izveido un no 1999. gada īsteno jaunu studiju programmu «Materiālzinātnes». Programma nodrošina materiālzinātnes speciālistu sagatavošanu inženierzinātņu bakalaura un maģistra akadēmisko grādu līmenī ar iespēju turpināt studijas doktorantūrā.

Polimērmateriālu institūts piedalās mācību procesā «Ķīmija», «Ķīmijas tehnoloģija», «Materiālu nanotehnoloģijas» u.c. programmās.